Ποιοι Είμαστε

Ποιοι Είμαστε

Φορείς

Οι φορείς που έχουν την ευθύνη για την οργάνωση της ThessWeek, είναι οι εξής:

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
 • Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ)
 • Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
 • Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
 • Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (ΔΠ)
 • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)
 • Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
 • Enterprise Greece (EG)
 • Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) (Υ.ΜΑ.Θ)
 • The Balkan and Black Sea ICT Clusters Network (ICT-BBS)
 • Δήμος Θεσσαλονίκης (ΔΘ)
 • Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης (ΟΤΘ)
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
 • Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) (ΕΠΥ)
 • ThessINTEC

Οι παραπάνω φορείς διοργανώνουν το 8ο TECHNOLOGY FORUM, που για το 2021 θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου 2021 από τις 9:00 – 18:00.

Το Technology Forum περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων για την ανάδειξη των συνεργασιών και των αποτελεσμάτων τους, στο τομέα της καινοτομίας και Τεχνολογίας το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται, όπως:

 1. Technology Forum-Το συνέδριο της πληροφορικής
 2. Διαγωνισμός «Συνεργάζομαι»
 3. Β2Β συναντήσεις – Enterprise Europe Network (Δίκτυο Πράξη)
 4. Προώθηση επιχειρήσεων – Enterprise Greece
 5. Συνεργασία με άλλες δράσεις ενίσχυσης καινοτομιών

Περισσότερες πληροφορίες: http://technology-forum.eu/